ЗОШТО СТЕЛА?

Стела согласно претходно изготвен договор, гарантира дека услугите кои ги нуди ќе бидат извршени во предвиден временски рок, без никакви штети и со економски најисплатливи услови.

Нашиот пријателски тим по претходно направена проценка на лице место, услугата ќе ја заврши со доволен број на персонал и помагала кои максимално ќе ги заштитат вашите добра, како и просториите кои се вселуваат или исселуваат.


  • Стела ДОО согласно пртеходен договор со клиентот се обврзува да ги надомести сите евентуални штети кои би настанале за време на вршењето на нашите услуги.
сподели Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn